ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.พ. 63 ทดสอบระดับชาติ Onet ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 ทดสอบระดับชาติ Onet ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
26 ธ.ค. 62 ทดสอบ Pre-onet ป.6 และ ม.3
26 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 เดินทางไกลและอยุูู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายพันธวาศิษฏ์ จ.ขอนแก่น
02 ธ.ค. 62 ถึง 19 ธ.ค. 62 กีฬา-กรีฑา ระดับกลุ่มเครือข่ายฯกลุ่มที่ 4 ลำน้ำชี
ชุดกีฬา
08 พ.ย. 62 กิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านดอนบม
ชุดกีฬา
01 พ.ย. 62 ถึง 31 มี.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
11 ต.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านดอนบม
เสื้อยืดเหลือง-กางเกง/กระโปรงนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนบม
02 ส.ค. 62 กิจกรรมค่ายวิชาการ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เสื้อยืดเหลือง-กางเกง/กระโปรงนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนบม
26 ก.ค. 62 นร.ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน
เสื้อเหลือง-กางเกง/กระโปรงนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนบม
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันสุนทรภู่
21 มิ.ย. 62 ประชุมใหญ่ประจำปี 2562 กลุ่มที่ 4 ลำน้ำชี
14 มิ.ย. 62 นำนักเรียนระดับอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ชุดเสื้อเหลืองดอกคูณ - กางเกงวอร์มสีดำ
16 พ.ค. 62 ถึง 10 ต.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
14 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง รับเงินปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
15 มี.ค. 62 เปิดประตูสู่ชุมชน - ปัจฉิมนิเทศ
06 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
20 ก.พ. 62 ถึง 21 ก.พ. 62 นักเรียน ป.6-ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคตะวันออก
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 ทดสอบระดับชาติ Onet ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านสะอาด / ชุดนักเรียน สทศ.
02 ก.พ. 62 ทดสอบระดับชาติ Onet ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านสะอาด / ชุดนักเรียน สทศ.
20 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 เดินทางไกลและอยุูู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ลำน้ำชี
16 พ.ย. 61 แข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านดอนบม
08 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61 แข่งขันกีฬา สพฐ. กลุ่ม 4 ลำน้ำชี
09 ก.ย. 61 ถึง 10 ก.ย. 61 แข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่ม 4 ลำน้ำชี ณ โรงเรียนบ้านดอนบม
29 ส.ค. 61 ประชุมผู้บริหารเตรียมการเนื่องในงานศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่ม 18 โรงเรียน
20 ก.ค. 61 นักเรียนระดับอนุบาล-ป.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
07 มิ.ย. 61 ถึง 08 มิ.ย. 61 นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายพัฒนาจิตพิสัย
15 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง รับค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
01 เม.ย. 61 ถึง 15 พ.ค. 61 ปิดเรียนปลายภาค
15 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 ป.6-ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ภาคตะวันออก
03 ก.พ. 61 สอบ Onet ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ Onet ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
01 พ.ย. 60 ถึง 30 มี.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
11 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 60 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
02 ต.ค. 60 ถึง 04 ต.ค. 60 สอบประจำภาคเรียนที่ 1 และ สอบ Pre-onet ป.6 และ ม.3 , Pre-nt ป.3
03 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 แข่งขันเนื่องในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
15 พ.ค. 60 ่ประชุมผู้ปกครอง และ รับเงินค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2560
08 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 และ กิจกรรมเปิดประตูสู่ชุมชน (Open house)
18 ก.พ. 60 งานผ้าป่าเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าแต่ละรุ่น (เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเ่รียนรู้ ICT ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนบม
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดอนบม โรงเรียนบ้านดอนบม
04 ก.พ. 60 สอบ Onet ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านสะอาด
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ Onet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
18 ม.ค. 60 ถึง 20 ม.ค. 60 กลุ่มสถานศึกษาที่ 9 กิจกรรมติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ Onet ป.6 และ ม.3
01 พ.ย. 59 ถึง 31 มี.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
11 ต.ค. 59 ถึง 31 ต.ค. 59 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
08 ส.ค. 59 ่นำนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดนครราชสีมา
02 ส.ค. 59 กิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับอนุบาล-ประถม-มัธยมต้น
29 ก.ค. 59 นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2559
08 ก.ค. 59 ถึง 09 ก.ค. 59 คณะครูศูนย์ 9 บ้านเป็ด-เมืองเก่า ประชุมใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 และ มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
02 มิ.ย. 59 กิจกรรมไหว้ครู ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนบม
16 พ.ค. 59 ถึง 10 ต.ค. 59 โรงเรียนบ้านดอนบม เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
11 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน และแจกเงินค่าชุดนักเรียน-อุปกรณ์การเรียน
03 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบปลายปี ปีการศึกษา 2558 โดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2
01 มี.ค. 59 เปิดประตูสู่ชุมชน และ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3
27 ก.พ. 59 สอบ Onet ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านสะอาด
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ Onet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านสะอาด
08 ม.ค. 59 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านดอนบม จังหวัดขอนแก่น
28 ธ.ค. 58 ถึง 29 ธ.ค. 58 เดินทางไกล - ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านดอนบม
24 ธ.ค. 58 ถึง 25 ธ.ค. 58 เดินทางไกล - ค่ายพักแรมลูกเสือ ป.4-6 ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร จ.ขอนแก่น
02 พ.ย. 58 ถึง 31 มี.ค. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
10 ต.ค. 58 ถึง 01 พ.ย. 58 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
10 ต.ค. 58 ถึง 01 พ.ย. 58 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
10 ต.ค. 58 ถึง 01 พ.ย. 58 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
01 ต.ค. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 สอบข้อเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
21 ก.ย. 58 ถึง 22 ก.ย. 58 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่มสถานศึกษา กลุ่มที่ 9 บ้านเป็ด-เมืองเก่า ณ โรงเรียนบ้านสะอาด
04 ก.ย. 58 งานแสดงมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณ 2 ท่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านดอนบม
24 ส.ค. 58 กิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับอนุบาล-ประถม-มัธยมต้น
29 ก.ค. 58 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนสัตว์โคราช
09 ก.ค. 58 ถึง 10 ก.ค. 58 นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าค่ายคุณธรรมประจำปี
18 พ.ค. 58 โรงเรียนบ้านดอนบม เปิดเรียน ปีการศึกษา 2558
14 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียน และจ่ายเงินค่าชุดนักเรียน,อุปกรณ์การเรียน ฯ
16 เม.ย. 58 ถึง 20 เม.ย. 58 ผู้อำนวยการใหม่ ฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 ที่โรงเรียนบ้านดอนบม
ชุดสุภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
10 มี.ค. 58 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 และ กิจกรรมเปิดประตูสู่ชุมชน (Open house)
03 มี.ค. 58 ถึง 05 มี.ค. 58 นำนักเรียนป.6-ม.3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กรุงเทพฯ-เพชรบุรี
03 มี.ค. 58 สอบ LAS ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 สนามสอบโรงเรียนบ้านดอนบม
26 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 เข้าค่าย-เดินทางไกล ูลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
เข้าค่าย-เดินทางไกล ูลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 ร่วมกับโรงเรียนบ้านสะอาด
โรงเรียนบ้านดอนบม แต่งกายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนบม
26 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 สอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชุดนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
17 ก.ย. 55 ถึง 18 ก.ย. 55 นักเรียน ป.6 และ ม.3 สอบ Pre-Onet
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านสะอาด
11 ก.ค. 55 ถึง 13 ก.ค. 55 คณะครู ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดเขาพระ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ฯ
  
ชุดเสื้อทีม-กางเกงสุภาพ โรงเรียนบ้านดอนบม
19 มิ.ย. 55 ถึง 29 มิ.ย. 55 เยี่ยมบ้านนักเรียน
ชุดสุภาพ ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
16 พ.ค. 55 ถึง 20 มิ.ย. 55 สำรวจข้อมูลและคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (KUS-SI)
ชุดสุภาพ ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
16 พ.ค. 55 ถึง 31 มี.ค. 56 ประชุมประจำเดือนโครงการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (พิการ)
ประชุมประจำเดือนโครงการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (พิการ)
ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
ชุดสุภาพ
11 พ.ค. 55 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ระดับศูนย์เมืองเก่า - บ้านเป็ด
เวลา 08.00 น. รายงานตัว ณ เจริญธานีปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมเกิดเปิดเรียน คณะครูทุกโรงเรียนในระดับศูนย์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ชุดผ้าไทย ศูนย์เมืองเก่า - บ้านเป็ด สพป. ขอนแก่น เขต 1
10 พ.ค. 55 ถึง 10 เม.ย. 55 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
เวลา 9.00 น. คณะครูประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ณ ห้องโปรเจคเตอร์ โรงเรียนบ้านดอนบม
ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านดอนบม
13 เม.ย. 55 ผ้าป่าเพื่อการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดอนบม
วันที่  13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 คณะครูทุกคนพร้อมกันที่โรงเรียนเพื่อต้อนรับ
ผ้าป่าศิษย์เก่า โดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
เสื้อลายดอก กางเกง โรงเรียนบ้านดอนบม
02 เม.ย. 55 ถึง 30 เม.ย. 55 การจัดทำ SAR โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
เวลา 9.00 น. วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ 2555 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านดอนบม
เพื่อร่วมกันจัดทำ SAR โรงเรียน ให้ทันเสร็จภายในวันที่  30 เมษายน 2555
ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านดอนบม