ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
            โรงเรียนบ้านดอนบม จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม 2463 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า
โรงเรียนประชาบาล
ตำบลพระลับ 5 (วัดกลางบุรี) โดยใช้ศาลาวัด วัดกลางบุรีเป็นสถานที่เรียนมีครูคนแรก
ชื่อ นายโดด  รักอ่อน
            
ต่อมา เมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน .. 2471 ได้ย้ายมาเรียนที่ศาลาวัดท่าราชไชยศรี
และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลเมืองเก่า
1 (วัดท่าราชไชยศรี) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปี่ที่
1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
             วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.. 2483 นายหนูจันทร์ เมืองครุฑ ครูใหญ่พร้อมชาวบ้านได้ร่วมกัน
สร้างอาคารเรียนแบบ ป
.1 ขนาด 4 ห้องเรียน ขึ้นเป็นเอกเทศ ในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันและได้
ย้ายมาทำการเรียนการสอน ในสถานที่สร้างใหม่เมื่อ วันที่
1 เดือนมกราคม 2484 และได้รับการเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลเมืองเก่า
1 (ดอนบมราษฏร์บำรุง) เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม
.. 2484 
              วันที่ 1 เดือนตุลาคม .. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาล ตำบลเมืองเก่า 1
(ดอนบมราษฏร์บำรุง) ขึ้นกับกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่
4
               เมื่อ พ.. 2523 ได้โอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทยและในปีเดียวกัน
ได้โอนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อรัฐมีนโยบายให้
ทุกโรงเรียนเปลี่ยนชื่อโรงเรียนโดยให้ตัดข้อความในวงเล็บท้ายชื่อโรงเรียนทิ้ง ดังนั้นปัจจุบันจึงมีชื่อเป็น
โรงเรียนบ้านดอนบม
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.92 KB