ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา /คำขวัญ
 

ปรัชญา

เรียนดี มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน

คำขวัญ

วินัยดี  มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)

        โรงเรียนบ้านดอนบม สามารถจัดการศึกษาเด็กปกติและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม มีนิสัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีความรู้พื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ มีความพอเพียง รักและภูมิใจในท้องถิ่น โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสู่อาเซียน