ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย/ กลุยุทธ์

                                         พันธกิจ (Mission)

      1. จัดระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
          อย่างมีประสิทธิภาพ

      2. จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
      3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมเน้นผู้เรียน
          เป็นสำคัญ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

      4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดความรัก ภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรมไทยในท้องถิ่นและมี
          สุนทรียภาพ

      5. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รวมทั้งพัฒนาสุขภาพกาย 
          สุขภาพจิตของนักเรียน

      6. ประสานงานและร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม

                                                 เป้าหมาย (Goal)

     1. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติงานตามหลักธรรมของ
         พระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
     2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน การเขียน และการค้นคว้า
     3. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะ 
         และศักยภาพในการจัดการ มีทักษะการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการทำงานได้
         เหมาะสมกับสถานการณ์
     4. รักการออกกำลัง ดูแลตนเองให้มีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี
     5. มีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค
     6. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง 
        ระบอบประชาธิปไตย

                                                     กลยุทธ์ (Stratitic)

     1. เร่งรัดการใช้คุณธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     2. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวาง และทั่วถึง        
        ในเขตบริการ
     3
. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาและการศึกษาพิเศษเรียนร่วมทุกระดับ
     4. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ   
     5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
     6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
     7. ส่งเสริมวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
     8. จัดระบบนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
     9. ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ในการใช้ ICT และแหล่งเรียนรู้