ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
                                                 จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนบม ปีการศึกษา 2562


ชั้น
จำนวน
ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1 - - - -
อนุบาล 2 10 7 17 นางนาฎสุภางค์ โชติมณี
อนุบาล 3 7 15 22 นางเสาวลักษณ์  แว่นแก้ว
ชั้น ป. 1 7 8 15 นางสุจิตรา  แซงสีนวล
ชั้น ป. 2 10 7 17 นางณภัค  แสนสิมานนท์
ชั้น ป. 3 8 8 16 นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน
ชั้น ป. 4 14 7 21 นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ชั้น ป. 5 8 10 18 นางกาญจนา  รามศิริ
ชั้น ป. 6 16 6 23 นางนุชจรินทร์  รื่นรมย์ 
ชั้น ม. 1 10 4 14 นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, นางอัจฉราพร มะลิทอง
ชั้น ม. 2 12 5 17 นายชัยวัน  บัวช่วย , นายพิทยา สมปัญญา
ชั้น ม. 3 5 7 12 นางจิรา รักษาภักดี 
รวมทั้งสิ้น
107 84 191