ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
นายชัยวัน บัวช่วย
นายชัยวัน  บัวช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนวลศรี ธาตุบุรมย์
นางนวลศรี  ธาตุบุรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนุชจรินทร์ รื่นรมย์
นางนุชจรินทร์  รื่นรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนาฏสุภางค์ โชติมณี
นางนาฏสุภางค์  โชติมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจิรา รักษาภักดี
นางจิรา  รักษาภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์
นางสาวสุดใจ  พงษ์เพียจันทร์
  ครูชำนาญการพิเศษ