ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มแผนการสอนสำหรับนศ.ฝึกประสบการณ์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 59
มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต 1 Word Document ขนาดไฟล์ 56.72 KB 57
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 130
การพัฒนาด้วยวิธีการ Coaching Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 105
การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 741.64 KB 119
การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.7 KB 165
การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 335
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 907.8 KB 139
การปฏิบัติการจัดการความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.59 KB 100
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 734.71 KB 548
ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 149
ความรู้เกี่ยวกับ Filp album 7 (หนังสืออิเล็กทรอนิคส์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 88
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 46.7 KB 172
ใบเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ 8708 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 131
วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 122.9 KB 227
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.97 KB 154
แบบใบลานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 154
ใบลา ร.ร.บ้านดอนบม Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 172
แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.47 MB 146
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 854.5 KB 2044
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.31 MB 237
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.73 MB 185
เกมคณิต ระดับประถม easy_06 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.31 KB 315
เกมคณิต ระดับประถม easy_05 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.44 KB 300
เกมคณิต ระดับประถม easy_04 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.29 KB 293
เกมคณิต ระดับประถม easy_03 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.8 KB 294
เกมคณิต ระดับประถม easy_02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.07 KB 274
เกมคณิต ระดับประถม easy_01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.98 KB 306
ตัวอย่างระบบควบคุมภายในโรงเรียนบ้านดอนดู่โสกม่วง RAR Archive ขนาดไฟล์ 212.72 KB 228
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 6 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.28 KB 905
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 5 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.72 KB 2011
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 4 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.98 KB 5558
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 199
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.24 MB 226
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 221
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.44 MB 239
การจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Port Folio) Word Document ขนาดไฟล์ 563.5 KB 3341
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ รวบรวมโดยคุณอำนวย สุนทรโชติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 402 KB 3036
แนวทางจัดเก็บภาษีเงินได้ ฯ จากสามีและภรรยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.38 KB 283
วิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 2449
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 646
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประถมและมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 368
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.47 KB 2762
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 926.29 KB 554
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 666.2 KB 402
การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.93 KB 1412
การจัดการเรียนรู้ รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.44 KB 1297
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ทัศนศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.55 MB 2282
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.7 KB 6080
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.66 KB 955
การประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 908.18 KB 1080
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 2301
การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.17 KB 280
การสอนแบบบูรณาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 264
หลักสูตร ระเบียบการวัดประเมิลผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.34 KB 1085
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.81 KB 2532
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 747
ใบลาของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 347
การสอนแบบบูรณาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 385
การสอนแบบมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 392
การสอนแบบ CIPPA Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.12 KB 240
การสอนแบบวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 800 KB 1445
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 180 KB 380
จรรยาบรรณครู 9 ข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.19 KB 2906
การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 666.2 KB 396
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 552.02 KB 8972
กอท.- เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 926.29 KB 508
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.44 KB 4982
กอท.- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 1808
การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 432
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1325
การสอนคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 1447
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.93 KB 5086
การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 3087
การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 312
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.66 KB 2010
การสอนแบบวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 800 KB 4435
การวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 179.5 KB 2746
การเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีสรรคนิยม Constructivism Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 12870
การพูดทักทายภาษาอังกฤษ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 324
หลักเกณฑ์การขอประเมินวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 911.33 KB 279
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 3208
แบบฟอร์มการให้คะแนนการแข่งขันคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 461
โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 576
แบบฟอร์มค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 467
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 2970
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 26198