ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มแผนการสอนสำหรับนศ.ฝึกประสบการณ์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 62
มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต 1 Word Document ขนาดไฟล์ 56.72 KB 64
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 136
การพัฒนาด้วยวิธีการ Coaching Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 112
การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 741.64 KB 126
การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.7 KB 169
การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 341
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 907.8 KB 143
การปฏิบัติการจัดการความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.59 KB 103
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 734.71 KB 563
ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 169
ความรู้เกี่ยวกับ Filp album 7 (หนังสืออิเล็กทรอนิคส์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 94
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 46.7 KB 178
ใบเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ 8708 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 142
วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 122.9 KB 264
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.97 KB 163
แบบใบลานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 158
ใบลา ร.ร.บ้านดอนบม Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 178
แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.47 MB 151
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 854.5 KB 2055
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.31 MB 241
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.73 MB 187
เกมคณิต ระดับประถม easy_06 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.31 KB 319
เกมคณิต ระดับประถม easy_05 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.44 KB 305
เกมคณิต ระดับประถม easy_04 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.29 KB 299
เกมคณิต ระดับประถม easy_03 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.8 KB 299
เกมคณิต ระดับประถม easy_02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.07 KB 280
เกมคณิต ระดับประถม easy_01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.98 KB 314
ตัวอย่างระบบควบคุมภายในโรงเรียนบ้านดอนดู่โสกม่วง RAR Archive ขนาดไฟล์ 212.72 KB 232
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 6 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.28 KB 912
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 5 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.72 KB 2160
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 4 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.98 KB 5564
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 204
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.24 MB 232
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 224
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.44 MB 245
การจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Port Folio) Word Document ขนาดไฟล์ 563.5 KB 3348
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ รวบรวมโดยคุณอำนวย สุนทรโชติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 402 KB 3052
แนวทางจัดเก็บภาษีเงินได้ ฯ จากสามีและภรรยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.38 KB 290
วิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 2540
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 650
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประถมและมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 371
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.47 KB 2766
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 926.29 KB 557
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 666.2 KB 409
การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.93 KB 1416
การจัดการเรียนรู้ รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.44 KB 1311
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ทัศนศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.55 MB 2286
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.7 KB 6093
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.66 KB 1055
การประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 908.18 KB 1084
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 2335
การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.17 KB 282
การสอนแบบบูรณาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 266
หลักสูตร ระเบียบการวัดประเมิลผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.34 KB 1119
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.81 KB 2567
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 751
ใบลาของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 348
การสอนแบบบูรณาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 391
การสอนแบบมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 392
การสอนแบบ CIPPA Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.12 KB 242
การสอนแบบวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 800 KB 1448
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 180 KB 384
จรรยาบรรณครู 9 ข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.19 KB 2948
การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 666.2 KB 399
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 552.02 KB 8975
กอท.- เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 926.29 KB 511
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.44 KB 4985
กอท.- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 1814
การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 439
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1328
การสอนคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 1467
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.93 KB 5093
การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 3167
การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 317
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.66 KB 2010
การสอนแบบวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 800 KB 4439
การวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 179.5 KB 2752
การเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีสรรคนิยม Constructivism Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 13016
การพูดทักทายภาษาอังกฤษ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 325
หลักเกณฑ์การขอประเมินวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 911.33 KB 281
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 3333
แบบฟอร์มการให้คะแนนการแข่งขันคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 464
โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 578
แบบฟอร์มค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 471
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 2976
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 26269