ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ย้ายมาดำรงตำแหน่ง 23 ธันวาคม 2562