ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา