ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางนาฏสุภางค์ โชติมณี
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางอัจฉราพร มะลิทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางเสาวลักษณ์ แว่นแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0