ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนวลศรี ธาตุบุรมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสุจิตรา แซงสีนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0