ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนุชจรินทร์ รื่นรมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสุจิตรา แซงสีนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางณภัค แสนสิมานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายพิทยา สมปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0