ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจิรา รักษาภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกาญจนา รามศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสุจิตรา แซงสีนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางณภัค แสนสิมานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0