ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกาญจนา รามศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนวลศรี ธาตุบุรมย์
ครู คศ.3

นางสุจิตรา แซงสีนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางณภัค แสนสิมานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายพิทยา สมปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0