ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยวัน บัวช่วย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางณภัค แสนสิมาสีนนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0