ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยวัน บัวช่วย
ครู คศ.3

นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ครู คศ.2