ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนุชจรินทร์ รื่นรมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายพิทยา สมปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0