ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมประสงค์ พึ่งสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณภัค แสนสิมานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวทัศนีย์วรรณ ภูมิโคตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0