ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศรี ประวัตินภา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 043-916015
อีเมล์ : donbomsc@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิกร รักอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 043-916015
อีเมล์ : donbomsc@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี พั้วลี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์ ชุมพล โชติธัมโม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร : 043-916015
อีเมล์ : donbomsc@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ไชยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางชุติกานต์ บุญเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 043-916015
อีเมล์ : donbomsc@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณี วริยศ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลศรี ธาตุบุรมย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 043-916015
อีเมล์ : donbomsc@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา รอดแพง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม
เบอร์โทร : 0868520454
อีเมล์ : donbomsc@hotmail.com