ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนีกร แก้วกนก
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ พรมทวี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราวรรณ พลทะจักร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลลดา จันทาอ่อน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดาเทพ นามมุงคุณ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวรรัตน์ ประแดงปุย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ เชื้อพรมมา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3